สมาชิกล็อกอินที่นี่
เสาร์ 21 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.magichappen.com/
  มหัศจรรย์แห่งหินบำบัด จุฑามาศ ณ สงขลา
 • http://www.napetch.com/
  ณ เพชร สำนักพิมพ์ / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
 • http://www.thaipoet.net/
  สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
 • http://www.winbookclub.com/
  วินทร์ เลียววาริณ
 • http://www.sakulthai.com/
  สกุลไทย
 • http://www.praphansarn.com/
  ประพันธ์สาส์น สำนักพิมพ์ ชุมชนวรรณกรรม ทำเนียบนักเขียน
 • http://www.sriburapha.net/
  กองทุนศรีบูรพา ประวัติ ภาพถ่าย และผลงานของกุหลาบ สายประดิษฐ์หรือศรีบูรพา
 • http://www.kosolanusim.com/
  โกศล อนุสิม นักเขียน
 • http://www.sameskybooks.org/
  ฟ้าเดียวกัน
 • http://www.thaiwriterassociation.org/
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

 • สัมมนา วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์
  โพสต์โดย : mataree
  begin : 2009-02-09 16:05:17
  end : 2009-02-25 00:00:00

  สัมมนา วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์
  โครงการ CITU Forum ครั้งที่ 4
  วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ที่มา
  เพื่อส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ และเผยแพร่ความรู้ ความชำนาญ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ให้ประโยชน์ทางวิชาการ อันสอดรับกับวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศในระดับนานาชาติ ที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของ ประเทศ และมีพันธกิจในการสร้างนวัตกรรม ทางด้านการศึกษา และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพวิทยาลัยนวัตกรรม จึงรวบรวบผลงานทักษะและประสบการณ์ ของอาจารย์ในวิทยาลัยมาถ่ายทอดสู่นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ในรูปแบบการประชุมวิชาการ โดยอาจารย์ประจำของวิทยาลัยจะนำผลงานวิจัย หรืองานเขียนทางวิชาการมากำหนดเป็นหัวข้อการประชุม โดยประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสาธารณชนผู้สนใจ

  วัตถุประสงค์
  1.       ส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรม
  2.       ส่งเสริมเอกลักษณ์ของวิทยาลัย และสร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการ
  3.      เผยแพร่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ประยุกต์องค์ความรู้สู่สังคม และชุมชน

  เนื้อหา
                           การเสวนาทางวิชาการครั้งที่ 4 นี้ จะเน้นเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรม ในหัวข้อ นวัตกรเชิงอุปนัย ( Inductive Innovator) โดย อาจารย์ ดร.ธีระ ชินภัทร รามเดชะ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารเทคโนโลยี จะร่วมนำการเสวนาโดยอาศัยหลักการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ คือ การออกแบบระบบที่ดี และสามารถนำไปดำเนินการพัฒนาเพื่อสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะการนำฐานข้อมูลสำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการประมวลผลมาประยุกต์ใช้ เพื่อการนำประสบการณ์เชิงนวัตกรรมของนักบริหารในการคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
                           การออกแบบฐานข้อมูลในที่นี้จะมีความหมายครอบคลุมถึงการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (conceptual level) และการออกแบบฐานข้อมูลในระดับภายในหรือเชิงกายภาพด้วย (internal level หรือ physical level) อย่างไรก็ตาม การออกแบบฐานข้อมูลที่ดีและสมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทำได้ยาก ปัจจัยสำคัญในการออกแบบฐานข้อมูล คือ ความสามารถในการสรรหาวิธีเพื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อนำมาใช้งานภายในองค์กรสามารถจำแนกได้ 2 วิธี คือ วิธีอุปนัย (inductive approcah) และวิธีนิรนัย (deductive approach) การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีอุปนัยเป็นการออกแบบฐานข้อมูลด้วยการเก็บรวบรวม ข้อมูลและ/หรือโปรแกรมที่มีการใช้งานอยู่แล้วภายในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลขององค์กร ซึ่งการใช้วิธีการเดียวกันนี้กับการสร้างสรรค์บุคลากรที่เป็นนักคิดด้านวัตกรรม หรือ นวัตกร ก็คือการศึกษาจากประสบการณ์การทำงานของแต่ละบุคคล แล้วนำมาประมวลผล เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ ก่อนนำไปสร้างตัวแบบที่มีประสิทธิภาพ

  รูปแบบกิจกรรม
                          การเสวนาทางวิชาการ-แลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ

  กำหนด วัน-เวลา-สถานที่
                           วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ระหว่างเวลา 13.30 น.-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย C5 ชั้น 5 อาคารหอสมุดเดิม วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์      
                    

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                          บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เป็นบริการทางวิชาการที่สอดรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และช่วยสร้างบรรยากาศทางวิชาการภายในวิทยาลัย

  ผู้รับผิดชอบโครงการ
                                            อาจารย์วิภา ดาวมณี
                                             อาจารย์ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
  ที่ปรึกษา
                                            รอง คณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย และ ผอ.หลักสูตร


  กำหนดการ
  หัวข้อเสวนาทางวิชาการ CITU FORUM ครั้งที่ 4
  เรื่อง นวัตกรเชิงอุปนัย ( Inductive Innovator)
  โดย       อาจารย์ ดร.ธีระ ชินภัทร รามเดชะ
  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารเทคโนโลยี
  วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
  ห้องบรรยาย C5 ชั้น 5 วิทยาลัยนวัตกรรม
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ท่าพระจันทร์

  13.00 น.       ลงทะเบียน
  13.30 น.      ผู้ดำเนินรายการ เชิญ รศ. ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
                           กล่าวเปิดการเสวนา เรื่อง นวัตกรเชิงอุปนัย ( Inductive Innovator)
  และ แนะนำวิทยากร
  13.45 น.      เริ่มการเสวนา
  16.00 น.       เปิดให้ซักถาม และ สรุปการเสวนา
  16.30 น.      จบรายการ

  สอบถามรายละเอียด
  ที่ อ.วิภา ดาวมณี
  โทร. 081-6134792
  อีเมล์ csi_edu@yahoo.com


  เปิดอ่าน 2173
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design