สมาชิกล็อกอินที่นี่
เสาร์ 21 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.seawrite.com/
  รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
 • http://www.sti.chula.ac.th/
  สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • http://www.akaraonline.com
  อักขระบันเทิง
 • http://www.si-am.com/
  si-am.com art space
 • http://www.bangkokbiznews.com/jud/wan/
  จุดประกายวรรณกรรม
 • http://www.watcafe.com/
  วรรณวรรธน์ คาเฟ่
 • http://www.wordreference.com/
  ดิกฯ ภาษาอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ
 • http://www.winbookclub.com/
  วินทร์ เลียววาริณ
 • http://www.rd-bookclub.com/
  รหัสคดี สำนักพิมพ์ที่พิมพ์เรื่องแนวรหัสคดี
 • http://www.thaipoet.net/
  สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

 • กองทุน The Far Province เพื่อนศ.อีสานโดยเฉพาะ
  โพสต์โดย : midorikwa
  begin : 2008-08-04 09:11:31
  end : 2008-08-22 00:00:00

  กองทุน The Far Province

  1.ที่มาของกองทุน
        Francis Cripps เป็นชาวอังกฤษ และเป็นอาสาสมัครชาวต่างชาติคนแรกที่เดินทางมาทำงานที่จังหวัดมหาสารคามในโรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) ในปีพ.ศ.2504 ระหว่างการเป็นอาสาสมัคร Francis Cripps ได้เดินทางในโอกาสและวาระต่าง ๆ
  ไปตามสถานที่ต่าง ๆ และได้บันทึกสิ่งที่ประสบพบเห็นประเด็นต่าง ๆ เช่น ด้านสภาพแวดล้อม
  สภาพสังคม และวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดมหาสารคามและในภาคอีสาน รวมทั้งแง่มุมจากมุมมอง
  ของตนที่มีต่อสิ่งที่ได้พบเห็น และได้บันทึกไว้ในหนังสือ ชื่อ “The Far Province” โดย “ตุลจันทร์”
  ได้แปลเป็นหนังสือชื่อ “สภาพอีสาน” อันเป็นหนังสือที่มีคุณค่าต่อผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องราวของ
  จังหวัดมหาสารคามและภาคอีสานเมื่อประมาณห้าสิบปีที่ผ่านมา
  Francis Cripps และ ดร.เตช บุนนาค (บุตร “ตุลจันทร์”) มีแนวคิดให้สำนักพิมพ์แม่คำผาง บริษัทชนนิยม จำกัด จัดพิมพ์หนังสือ “สภาพอีสาน” อีกครั้ง เพื่อเผยแพร่ความรู้อันเป็นประโยชน์
  แก่สาธารณะ และตั้งใจมอบรายได้จากลิขสิทธิ์ตั้งเป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับลูกหลานชาวอีสานให้สร้างประโยชน์ต่อท้องถิ่น ดังนั้น มีการจัดตั้งกองทุน The Far Province ขึ้น เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นทุนการศึกษาและทุนกิจกรรมสำหรับการพัฒนาการศึกษาของนิสิตและนักศึกษา
  ในภาคอีสาน

  2. จำนวนเงินกองทุนเมื่อเริ่มจัดตั้ง
        จำนวน 57,820 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

  3. วัตถุประสงค์ของกองทุน
        ให้นำเงินต้นและดอกผลที่ได้จากเงินกองทุนจัดสรรเป็นทุนการศึกษาและทุนกิจกรรมสำหรับ
  การพัฒนาการศึกษาของนิสิตและนักศึกษาในภาคอีสาน ดังนี้
              - ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตและนักศึกษาที่ยากจน มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี
              - ทุนสำหรับนิสิตและนักศึกษาทั้งบุคคลและกลุ่มบุคคลในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอีสานหรือเผยแพร่ความรู้ด้านอีสานศึกษาต่อสาธารณะ

  4. สถานภาพทางการเงินของกองทุนปัจจุบัน
         รายได้จากลิขสิทธิ์หนังสือ “สภาพอีสาน” จำนวน 57,820.- บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
  ยี่สิบบาทถ้วน)  5. องค์กรเจ้าของกองทุน
        คณะกรรมการบริหารกองทุน The Far Province

  6.คณะกรรมการบริหารกองทุน
        6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ      ประธานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประธานกรรมการ
        6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรชัย บุญมาธรรม      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  รองประธานกรรมการ
        6.3 อาจารย์ยุวดี ตปนียากร                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  กรรมการ
        6.4 นายปรีดา ข้าวบ่อ                        สำนักพิมพ์แม่คำผาง - บริษัทชนนิยม จำกัด
                                            กรรมการ
        6.5 นายอาทิตย์ บำรุงเอื้อ                  กองทุนบำรุงเอื้อเยาวชน
                                            กรรมการ
        6.6 รองศาสตราจารย์สถาพร พันธ์มณี            ข้าราชการบำนาญ
                                            กรรมการ
        6.7 อาจารย์ทม เกตุวงศา                  กรรมการและเลขานุการ
  โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  กรรมการและเลขานุการ

  7. การจัดสรรทุน
  7.1 ประเภททุน
                      7.1.1 ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตและนักศึกษาที่ยากจน มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี
                     ทุนละ 5,000 บาท จำนวนทุนตามการพิจารณาของคณะกรรมการ
                     คุณสมบัติของผู้รับทุน
                    - นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในภาคอีสาน
                    - มีฐานะยากจน (พิจารณาจากสถานภาพของครอบครัว)
                    - มีผลการเรียนดี (พิจารณาจากใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา)
                    - มีความประพฤติดี (พิจารณาจากคำรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้นำชุมชน)
                    - มีประสบการณ์หรือแนวคิดที่ดีต่อการพัฒนาท้องถิ่น (พิจารณาจากสัมภาษณ์และแนวคิดในหัวเรื่อง “ข้าพเจ้าการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
         7.1.2 ทุนสำหรับนิสิตและนักศึกษาทั้งบุคคลและกลุ่มบุคคลในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอีสานหรือเผยแพร่ความรู้ด้านอีสานศึกษาต่อสาธารณะ
               ทุนละ 10,000 บาท จำนวนทุนตามการพิจารณาของคณะกรรมการ
               คุณสมบัติของผู้รับทุน
                    - นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งบุคคลและกลุ่มบุคคลที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในภาคอีสาน
                    - มีแผนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอีสาน หรือ
                     แผนการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านอีสานศึกษาต่อสาธารณะ
        7.2 การพิจารณาทุน
               พิจารณาให้ทุนโดยคณะกรรมการบริหารกองทุน ผลการพิจารณาถือว่าเป็นที่ยุติ

  8. กำหนดการ
        8.1 รับสมัครถึง            วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2551
        8.2 สัมภาษณ์            วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2551
  8.3 ประกาศผล       วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2551
        8.4 มอบทุน             วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2551

  9. หลักฐานสมัครทุน
        9.1 ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตและนักศึกษาที่ยากจน มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี
                     9.1.1 ใบสมัคร
              9.1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
              9.1.3 สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษา
              9.1.4 ใบรับรองผลการเรียน
              9.1.5 คำรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้นำชุมชน
              9.1.6 หลักฐานหรือผลงานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และแนวคิดในหัวเรื่อง “ข้าพเจ้าการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
              9.1.7 อื่น ๆ (ถ้ามี)
  9.2 ทุนสำหรับนิสิตและนักศึกษาทั้งบุคคลและกลุ่มบุคคลในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอีสานหรือเผยแพร่ความรู้ด้านอีสานศึกษาต่อสาธารณะ
                     9.2.1 ใบสมัคร
              9.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษาของผู้ร่วมโครงการ
              9.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้าราชการของที่ปรึกษาโครงการ
              9.2.4 หลักฐานหรือผลงานที่เกี่ยวข้อง
              9.2.5 อื่น ๆ (ถ้ามี)
  10. ผู้ประสานงาน
        นายทม เกตุวงศา
        โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
        โทรศัพท์/โทรสาร 043 754380
        E – mail : thommsu@hotmail.com
        www.museum.msu.ac.th

  เปิดอ่าน 3006
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design